Pharmedic

Pharmedic được thành lập năm 1981 với tên Công Ty Công Tư Hợp Doanh Xuất Nhập Khẩu Trực Dụng Pharimex - là công ty đầu tiên hoạt động theo cơ chế công ty cổ phần. Tới năm 1997 thì được đổi tên thành Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.