Laboratorios Bagó

Laboratorios Bagó được thành lập năm 1934. Các sản phẩm dược phẩm và sinh học của Tập đoàn Bagó được quốc tế công nhận về chất lượng và hiệu quả điều trị cao nhất. Chất lượng và hiệu quả này được đảm bảo bởi các đánh giá lâm sàng và kỹ thuật dược nghiêm ngặt nhất cũng như tuân thủ các quy định quốc tế khắt khe nhất. Các sản phẩm chính do Bagó cung cấp bao gồm: Axit Deoxycholic, Hydroxocobalamin Acetate, Pivoxisulbactam, Carvedilol, Axit Dehydrocholic và Hydroxocobalamin Sulfate,...